За контакти

Кремиковци АД - в несъстоятелност


View Larger Map

гр. София п.к. 1870        кв. Ботунец

бивша сграда на централно управление на "Кремиковци" АД

тел: 02/4256612                 факс: 02/4255620

Email: kremikovtzi@abv.bg

Цветан Банков - Синдик

Новини


Важно

2013-01-30

На основание чл.45, ал.2, т.1,2 и 3 от закона за данъците върху доходите на физическите лица, "Кремиковци" АД /в несъстоятелност/ е издало служебни бележки за придобития през 2012г. облагаем доход и за удържания през годината данък.                                            Служебните бележки могат да бъдат получени в административната сграда - етаж 3 ст. 307

На 07.03.2012г. се извърши изплащането на вземанията към работници и служители, включени по реда на чл.722 ал.1 т.3 и т.4 от ТЗ във втора частична сметка за разпределение по вече откритите банкови сметки в "Корпоративна търговска банка" АД

Разгледай

Във връзка със смяната на телефонния доставчик на територията на комбината са въведени нови телефонни номера както следва:

Началник ОТРЗ : 02/425 6655

Кадри : 02/425 5754

Синдик: 02/425 6612

За информация, относно получаване на дебитни карти: 02/425 6609

                                                                                                           02/425 6610

                                                                                                           02/425 6642 

Работниците и служителите с вземания, произтичащи от трудово правоотношение - неизплатени заплати и обезщетения, включени в сметката за разпределение, но неполучили своите дебитни карти по указания график, могат да получат същите всеки работен ден от 9.00 ч. до 16.30 ч. от „Корпоративна търговска банка" АД, Финансов център София Изток, на адрес: гр. София, 1421, бул. „Арсеналски" № 9.

Разгледай

История на "Кремиковци" АД

„Кремиковци” АД е най-голямото стоманодобивно дружество на Балканския полуостров. Дружеството е основано през 1959 г. като Металургичен комбинат Кремиковци.