Новини

Важно

На основание чл.45, ал.2, т.1,2 и 3 от закона за данъците върху доходите на физическите лица, "Кремиковци" АД /в несъстоятелност/ е издало служебни бележки за придобития през 2012г. облагаем доход и за удържания през годината данък.                                            Служебните бележки могат да бъдат получени в административната сграда - етаж 3 ст. 307

Уведомление за изплатени суми по втора частична сметка за разпределение

На 07.03.2012г. се извърши изплащането на вземанията към работници и служители, включени по реда на чл.722 ал.1 т.3 и т.4 от ТЗ във втора частична сметка за разпределение по вече откритите банкови сметки в "Корпоративна търговска банка" АД

Разгледай

Нови телефонни номера

Във връзка със смяната на телефонния доставчик на територията на комбината са въведени нови телефонни номера както следва:

Началник ОТРЗ : 02/425 6655

Кадри : 02/425 5754

Синдик: 02/425 6612

За информация, относно получаване на дебитни карти: 02/425 6609

                                                                                                           02/425 6610

                                                                                                           02/425 6642 

Уведомление относно получаването на дебитни карти - 12.12.2011г.

Работниците и служителите с вземания, произтичащи от трудово правоотношение - неизплатени заплати и обезщетения, включени в сметката за разпределение, но неполучили своите дебитни карти по указания график, могат да получат същите всеки работен ден от 9.00 ч. до 16.30 ч. от „Корпоративна търговска банка" АД, Финансов център София Изток, на адрес: гр. София, 1421, бул. „Арсеналски" № 9.

Разгледай

Производство

Продукти

„Кремиковци” АД произвежда: плоски продукти, кокс и химически продукти, феросплави и други.

Технологичен процес

„Кремиковци” АД е проектиран за пълен произодствен цикъл – от преработката на желязосъдържащи суровини до готова продукция.

Актуални обяви


Синдика на "Кремиковци" АД /в несъстоятелност/ Обявява на интересуващите се, че на 05.07.2017г. в 11.00 часа в канцеларията на синдика в гр. София ПК 1870 кв. Ботунец - Административна сграда на "ЕЛТРЕЙД КЪМПАНИ" ЕООД /бивша административна сграда на "Кремиковци" АД/ етаж 2 кабинет 221 ще се проведе продажба на поземлен имот с идентификатор 68134.8360.863

Разгледай

Доклад за определяне на пазарна стойност

Синдика на "Кремиковци" АД /в несъстоятелност/ Обявява на интересуващите се, че на 13.06.2017г. в 11.00 часа в канцеларията на синдика в гр. София ПК 1870 кв. Ботунец - Административна сграда на "ЕЛТРЕЙД КЪМПАНИ" ЕООД /бивша административна сграда на "Кремиковци" АД/ етаж 2 кабинет 221 ще се проведе продажба на поземлен имот с идентификатор 68134.8361.5

Разгледай

Доклад за определяне на пазарна стойност

Синдика на "Кремиковци" АД /в несъстоятелност/ Обявява на интересуващите се, че на 05.04.2017г. в 12.00 часа в канцеларията на синдика в гр. София ПК 1870 кв. Ботунец - Административна сграда на "ЕЛТРЕЙД КЪМПАНИ" ЕООД /бивша административна сграда на "Кремиковци" АД/ етаж 2 кабинет 221 ще се проведе продажба на апартамент №6 с идентификатор 68134.8360.1006.2.6 находящ се в гр.София кв.Ботунец бл.6 вх.А ет.3

Разгледай

Доклад за определяне на пазарна стойност

История на "Кремиковци" АД

„Кремиковци” АД е най-голямото стоманодобивно дружество на Балканския полуостров. Дружеството е основано през 1959 г. като Металургичен комбинат Кремиковци.